Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego

Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego

 im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

na rok szkolny 2024/2025

 

I.Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022 r. poz. 2431).
 3. Zarządzenie 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r.

 

II.Terminy rekrutacji:

 1. 1.   Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. 2.  Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego znajduje się na stronie naboru elektronicznego:
  https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/

III.Komisja Rekrutacyjna:

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół  przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
  1. dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
  2. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.
 4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji   rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 7. Podanie przez Komisję Rekrutacyjną wiadomości o wynikach postępowania:  
  1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych/przyjętych do szkoły.
  2. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc.
  3. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
  4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  5. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
  6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych, tj. stronie www szkoły.

              

 1. Procedura odwoławcza
  1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji  rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

IV.Zasady przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu:

 1. Kandydaci do II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu składają wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest poprzez bezpośrednie doręczenie wymaganych dokumentów oraz poprzez przekazywanie danych w elektronicznym systemie rekrutacji online. Adresem internetowym  obowiązującym kandydata jest strona:
   https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/
 3. II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego            w Przemyślu prowadzi nabór na rok szkolny 2024/2025 do 3 oddziałów klas pierwszych dla absolwentów VIII klas szkół podstawowych.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej znajdują się na szkolnej stronie internetowej szkoły:
  www.lo2przemysl.edu.pl oraz na stronie:  https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app
 5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału; świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy,  artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty  lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024, osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

V.Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. Podczas rekrutacji do obliczenia punktów brane są pod uwagę:
  1. wyniki egzaminu ósmoklasisty są przeliczane na punkty według podanych poniżej zasad, ze wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Wynik przedstawiony w procentach z:

języka polskiego mnoży się przez 0,35 (np.100 pkt. x 0,35) - max. 35 pkt.

matematyki mnoży się przez 0,35 - max. 35 pkt.

wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 - max. 30 pkt.

 

 1. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu – maksymalnie można uzyskać 72 pkt. Zajęcia edukacyjne (obowiązkowe) podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać.
 2. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

celujący – 18 punktów;

bardzo dobry – 17 punktów;

dobry – 14 punktów;

dostateczny – 8 punktów;

dopuszczający – 2 punkty.

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz   środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) – 3 pkt.

 

 1. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 18 pkt.
 2.  Punkty przyznawane za konkursy ujęte są w Zarządzeniu Nr  2/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2023/2024, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w województwie podkarpackim, a następnie uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.
 3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 4. W przypadku naboru do oddziału mistrzostwa sportowego obowiązuje test sprawności w terminie, który określony jest w ofercie edukacyjnej na stronie szkoły oraz w elektronicznym systemie rekrutacji online.

----

II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego

ul. Glazera 44, 37-700 Przemyśl

sekr2lo@poczta.onet.pl

tel. 16 1679 9675

www.lo2przemysl.edu.pl
 https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app

 

 

Na skróty